Phone: 0-3835-8137,038-358203

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ปี

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโครงการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเป็นจำนวนมาก

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved