ผู้บริหาร


โครงสร้างผู้บริหาร

อธิการบดี

รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริรองอธิการบดี

รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์

นายสุจิตร มหาพิรุณ

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลผู้ช่วยอธิการบดี

นางโฉมฉาย เนื่องจำนงค์

รศ.สุชาติ ชัยวรกุล

นางสุชาดา ท้าวลอม

คณบดี

ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ
nontasakp@yahoo.com

นางชนาพร  บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
chana-2551@hotmail.com
 มือถือ : 082-7096138

รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 ที่ทำงาน : 038358201 ต่อ 9101

รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.มนัส  คงศักดิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุสาหกรรมการเกษตร
manus_1963@yahoo.com
manus_ta@hotmail.com
 มือถือ : 083-0649381

ผศ.ดร.สุกัลยา  ปริญโญกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
sukulyaa@hotmail.com
 มือถือ : 081-9820826

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
rerkchai@cpc.ac.th

ผศ.ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
thaworn60@gmail.com

ผศ.นเรศ  ใจหาญ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
narest_ch2@hotmail.com
 มือถือ : 084-6934905

ดร.คุณานันท์  สุขพาสน์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
hokfacetime@gmail.com
 มือถือ : 092-7246677

ผู้อำนวยการ

ดร.จิรายุ  อัครวิบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผศ.สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายธำรงค์  แจงเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา


รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนาภ


รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสหวิทยาการ
จักรพงษภูวนารถ

นางสาวเพชรรัตน์  พรหมทอง
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผศ.ดร. ณ นพชัย  ชาญศิลป์
ผู้อำนวยการสถาบัน
บัวราชมงคลตะวันออก

นายไพฑูรย์  นิลเศรษฐ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

นางสาวสุรางคนา  สุขเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวศิริวรรณ  คิดประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ

นางสาวน้ำผึ้ง  ตรีภัทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานประกันคุณภาพ

 

 

ผู้อำนวยการกอง

     

นางสาวนิตยา  เรืองยุวนนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพฑูรย์  นิลเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองบริการงานบุคคล

นางสาวนุสรา  หนูกลัด
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวชลชญา  คงสมมาตย์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน


ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved