ผู้บริหาร


โครงสร้างผู้บริหาร

อธิการบดีรศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

รักษาราชการแทนอธิการบดีรองอธิการบดี

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ผศ.พรชัย อัจฉริยเมธากร

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ผศ.พันธ์เดช นนท์แสงโรจน์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี

นายมนตรี เรืองสิงห์

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ประหยัด กองสุข

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี