Phone: 0-3835-8137,038-358203

ประวัติมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ "


ปณิธาน

" สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี "


วิสัยทัศน์

" มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "


พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
  2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัฒกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
  3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม
  4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
  6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน


 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved