ประวัติมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ "


ปณิธาน

" สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี "


วิสัยทัศน์

" มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ "


พันธกิจ

  1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
  2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า และนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
  3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม
  4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก
  5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี


ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg