การประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศ

การประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศ

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
19 กันยายน  2561


วันที่ 4 ถึง 5 กันยายน 2561 การประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี กิจกรรมการศึกษาดูงาน 4 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม กิจกรรมการประชุม 5 กันยายน 2561 กลุ่มที่ 1 งานกิจกรรมนักศึกษา วิทยากรประจำกลุ่ม อ.ธำรงค์ เจียมทองอรุณ -คุณสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช เลขานุกาประจำกลุ่ม นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ กลุ่มที่ 2 งานกีฬาและนันทนาการ วิทยากรประจำกลุ่ม อ.วิชาญ ทองท่าฉาง ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญาณสกุล อ.มนตรี เรืองสิงห์ เลขานุการประจำกลุ่ม นายวุฒิชัย แสงงาม กลุ่มที่ 3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยากรประจำกลุ่ม ผอ.ธำรงค์ แจงเชื้อ เลขานุการประจำกล่ม นายอังกูร กิตติวรกาล ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved