โครงการคุณค่าการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน

โครงการคุณค่าการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน  2561


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา กิจกรรมที่ 1 คุณค่าการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้อง HS 1002 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติให้อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสมในสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในภาคตะวันออกต่อไป สำหรับการจัดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ มีนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน วิทยากรได้แก่ อาจารย์จุฑามาศ ศรีระษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง "ภาษาไทยกับวัยรุ่น" และ "ภาษาไทยใช้อย่างไรให้เหมาะสม" จากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย โดยการนำเสนอเป็นรายกลุ่ม ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ และในชีวิตประจำวัน ในแง่การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมทั้งนักศึกษาเห็นประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา และเกิดความตระหนักรู้ด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าคณะ ฯ จะมีการจัดประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ "วันงดสูบบุหรี่โลก" และในหัวข้อ "วันเข้าพรรษา" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/นักศึกษาของคณะ ฯ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เผยแพร่ รณรงค์ ตามวัตถุประสงค์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในภาคตะวันออก"

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg