งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
22 กันยายน  2560


22 กันยายน 2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานเกษียณอายุราชประจำปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเชิงคุณภาพชีวิตและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ หอประชุม มังคลอุบล มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 24 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัมรา เชื่อชาญ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 2. ผศ. ยุพา ตองอ่อน อาจารย์ 3. ผศ. สมชาย โอฬารกนก อาจารย์ 4. ผศ. วีระพล แจ่มสวัสดิ์ อาจารย์ 5. นายถวัลย์ มุขจินดา อาจารย์ 6. ผศ. มาลี น้อยไร่ภูมิ อาจารย์ 7. นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์ อาจารย์ 8. นางสาวปราณี มีศิริสุข อาจารย์ 9. ผศ. วรรณา อาจณรงค์ อาจารย์ 10. นางสาวพรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย อาจารย์ 11. นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ อาจารย์ 12. ผศ. ไพจิตร ใจหาญ อาจารย์ 13. นางพัฒนาพร เทียมเมือง อาจารย์ 14. นายวันชัย อิงปัญจลาภ อาจารย์ 15.นาย หอมกุ่น กสิวิทย์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 16. นายจิรัฎฐ์ จิระวรนิธิกูล ช่างไม้ 17. นายกุหรั่ง สุปินราช พนักงานพิมพ์ 18. นายเสวก ตันเจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัย 19. นายจำปี ทันใจ ผู้ช่วงช่างทั่วไป 20. นายสุเชษฐ์ ฉินทอง พนักงานสถานที่ 21. นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง อาจารย์ 22. นาง ศรีไพร เอี่ยมชม อาจารย์ 23. นายจำรัส จันทร์ผ่อง พนักงานขับรถยนต์ 24. นางน้อย วันชัย คนงาน

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved