งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
22 กันยายน  2560


22 กันยายน 2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานเกษียณอายุราชประจำปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเชิงคุณภาพชีวิตและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ หอประชุม มังคลอุบล มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 24 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัมรา เชื่อชาญ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 2. ผศ. ยุพา