โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
18 กันยายน  2560


เมื่อวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ห้อง ปฐมเทวี ชั้น 8 อาคาร สรรพวิทย์บริการ บรรยายโดย วิทยากร เรือเอก สรวิษฐ์ บุญประชม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วิวัฒน์พลเมือง ทร.2 เป็นโครงการอบรมเพื่อให้ปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ และรู้จักวิธีป้องกันเพื่อให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งบรรยายวิธีการแก้ไขเมื่อเสพสารเสพติดเหล่านั้นไปแล้วจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายและคนรอบข้างอย่างไร แล