Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

เมื่อวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ห้อง ปฐมเทวี ชั้น 8 อาคาร สรรพวิทย์บริการ บรรยายโดย วิทยากร เรือเอก สรวิษฐ์ บุญประชม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วิวัฒน์พลเมือง ทร.2 เป็นโครงการอบรมเพื่อให้ปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ และรู้จักวิธีป้องกันเพื่อให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งบรรยายวิธีการแก้ไขเมื่อเสพสารเสพติดเหล่านั้นไปแล้วจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายและคนรอบข้างอย่างไร และ ฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าวิธีการที่จะทำให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติดนั้นทำอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และปิดท้ายด้วยมีการถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและมอบของรางวัลให้นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ไว้เป็นที่ระลึก

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved