การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

about-me
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 สิงหาคม  2560


กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์" โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning (Thailand) Limited เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้