Phone: 0-3835-8137,038-358203

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์" โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning (Thailand) Limited เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved