Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หัวข้อ "การจัดเวทีชุมชนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ" วันที่ 13 - 15 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มี รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved