Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.นราธิป ทับทัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก