Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก