Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก