Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายอานนท์ อารีผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก