Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก