Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก