Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก