Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายชูชัย เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก