Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์และครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก