Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนาวิน ปานใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก