Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์และครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก