Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรภัทร ภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก