Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก