Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชัยประเสริฐ แก้วเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก