Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระชาติ มัตติทานนท์ และครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก