Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายเกษมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก