Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก