Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก