Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า น.สมนธิชา อร่ามศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก