Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิดาภา อยู่รับสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก