Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายเกษมพงศ์ วิทยศํกดิ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก