Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก