Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก