Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์และครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก