Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ศศิธร สรรพ่อค้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก