Black Image

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก