Black Image

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรสุดา โพธิ์ศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก