Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี พนิตย์ ทองดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก