Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ และครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก