อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
 
ปรัชญา
" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

 

ปณิธาน
"สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี"

 

วิสัยทัศน์
" มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"

 

พันธกิจ

  • 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
  • 2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัฒกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
  • 3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม
  • 4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
  • 6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต: บัณฑิตนักปฏิบัติ

 

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก