คณะและหน่วยงาน
 
 
       สำนักงานอธิการบดี (http://op.rmutto.ac.th)  ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
    -  กองคลัง
       http://finance.rmutto.ac.th
    -  กองนโยบายและแผน
       http://planning.rmutto.ac.th
    -  กองบริหารงานบุคคล
       http://op.rmutto.ac.th/person
    -  กองพัฒนานักศึกษา
       http://sad.rmutto.ac.th
          -  สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
             http://sad.rmutto.ac.th/alumni/
    -  กองกลาง
       http://dca.rmutto.ac.th
          -  งานประชาสัมพันธ์
             http://op.rmutto.ac.th/dca/pr/
          -  งานบริหารสินทรัพย์
             http://op.rmutto.ac.th/dca/jsd/
          -  งานวิเทศสัมพันธ์
             http://op.rmutto.ac.th/dca/ico/
 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arit.rmutto.ac.th) เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ให้บริการฝึกอบรมที่เหมาะสม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมหน่วยงานที่หน้าที่ให้บริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่
    -  งานหอสมุด
      
http://library.arit.rmutto.ac.th
    -  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
       http://itdev.arit.rmutto.ac.th
    -  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       http://network.arit.rmutto.ac.th
    -  งานเทคโนโลยีการศึกษา
       http://edtech.arit.rmutto.ac.th
    -  งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
       http://training.arit.rmutto.ac.th

 
 
 
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://academic.rmutto.ac.th) มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

 
        สำนักงานประกันคุณภาพ (http://qa.rmutto.ac.th)

 
 
 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutto.ac.th) เป็นผู้นำด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม

 
       จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (http://newethics.rmutto.ac.th) 
 
 
 
       สภามหาวิทยาลัย (http://sapa.rmutto.ac.th) ได้แก่
    -  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
       http://sapa.rmutto.ac.th
    -  สภาวิชาการ
    -  สภาคณาจารย์และข้าราชการ
       http://senate.rmutto.ac.th
    -  คณะกรรมการบริหารการเงินทรัพย์สิน
       http://committee_finance.rmutto.ac.th/
    -  สำนักตรวจสอบภายใน
       http://audit.rmutto.ac.th/
 
       วิทยาเขตบางพระ (http://www.rmutto.ac.th) ประกอบด้วยคณะและหน่วยงาน ดังนี้
    -  สำนักงานวิทยาเขตบางพระ
       http://bangphra.rmutto.ac.th
    -  สมาคมศิษย์เก่า
       http://alumni.rmutto.ac.th/
    -  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
       http://agri.rmutto.ac.th
          -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
             http://agri.rmutto.ac.th/plant/
          -  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
             http://agri.rmutto.ac.th/landscaps/
          -  สาขาวิชาประมง
             http://agri.rmutto.ac.th/fisherie/
          -  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
             http://agri.rmutto.ac.th/amec/
          -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
             http://agri.rmutto.ac.th/animal/
          -  สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี                           http://203.158.140.46/agri/plant/images/stories/flash/Lotus/lotus.html
     -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       http://huso.rmutto.ac.th
    -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/>        http://science.rmutto.ac.th
          -  สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
             http://science.rmutto.ac.th/engineering/
          -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
             http://science.rmutto.ac.th/foodscience/
          -  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
             http://203.158.140.46/sci/pd/
          -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
             http://science.rmutto.ac.th/comscibp/
          -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
             http://science.rmutto.ac.th/biotech/
          -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
             http://science.rmutto.ac.th/biotech/
-  คณะสัตวแพทยศาสตร์
       http://vet.rmutto.ac.th
    -  สถาบันเทคโนโลยีการบิน
       http://iat.rmutto.ac.th
   
 
 
 
       วิทยาเขตจันทบุรี (http://www.chan.rmutto.ac.th) ประกอบด้วยคณะและหน่วยงาน ดังนี้
    -  สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
       http://www.chan.rmutto.ac.th
    -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
       http://agrotech.chan.rmutto.ac.th
    -  คณะเทคโนโลยีสังคม
       http://social.chan.rmutto.ac.th
 
       วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (http://www.cpc.rmutto.ac.th) ประกอบด้วยคณะและหน่วยงาน ดังนี้
    -  สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
       http://www.cpc.rmutto.ac.th
    -  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       http://www.cpc.rmutto.ac.th/busit
    -  คณะศิลปศาสตร์
       http://www.cpc.rmutto.ac.th/liberal

 
 
 
       วิทยาเขตอุเทนถวาย (https://sites.google.com/site/rmuttouthencampus/) ประกอบด้วยคณะและหน่วยงาน ดังนี้
    -  สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
      
    -  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรามศาสตร์
      
    -  สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ
      
   
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก