1. นักศึกษา

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  กองพัฒนาศึกษา
  เทคโนโลยีการศึกษา
  รับแจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
  เสนอแนะหนังสือ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  ระบบทะเบียนออนไลน์
  ระบบห้องสมุด
  วิทยุออนไลน์
  ถ่ายทอดสด
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  ฝึกอบรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อีเมลล์นักศึกษา
  เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย
 2. บุคลากร

  กองพัฒนาศึกษา
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  เทคโนโลยีการศึกษา
  ระบบห้องสมุด
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  ฝึกอบรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยุออนไลน์
  ถ่ายทอดสด
  ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เสนอแนะหนังสือ
  รับแจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
  แก้ปัญหาขัดข้องการใช้งานคอมพิวเตอร์
  อีเมลล์บุคลากร
  เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย
 3. ศิษย์เก่า

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก