ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

about-me
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
02 พฤศจิกายน  2561


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

รูปกิจกรรม