กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2561

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2561

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
19 กันยายน  2561


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ เวลา 17.30 น. ปีการศึกษา 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา การดำเนินกิจกรรมในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด