โครงการอบรม RMUTTO Young Volunteer ยุวอาสา

โครงการอบรม RMUTTO Young Volunteer ยุวอาสา

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
19 กันยายน  2561


วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการอบรม RMUTTO Young Volunteer ยุวอาสาพัฒนาจังหวัดชลบุรี ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี การดำเนินกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามปรัชญา (Philosophy) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตระหนักในการสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประชากรของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0 และสนับสนุนไปสู่การจัดตั้งชมรมยุวอาสา เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1.คุณเมธิณี จงศรี 2.คุณอาคม ควรอาจ จาก ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร