Phone: 0-3835-8137,038-358203

กิจกรรมประกวดเขียนเรียนความ วันเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมประกวดเขียนเรียนความ วันเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

นื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษากิจกรรมที่ 1 คุณค่าภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยนางชนาพร บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าใจคุณภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน และผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา โดยจัดการประกวดการเขียนเรียนความ ในหัวข้อ "วันเข้าพรรษา" ปรากฎผลรางวัลประกาศรายชื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2561 และรับรางวัลวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คือ นางสาวจุฑามาศ บำเพ็ญแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวหรรษมน ทองกลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวมัชสิกานตร์ ศรีรัตนพลช์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved