กิจกรรมประกวดเขียนเรียนความ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรากฎผลรางวัลประกาศรายชื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และรับรางวัลวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คือ นางสาวพิชญา ทินลด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายณัฐชัย เอกลักษณ์ธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนายมนตรี สัมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 " />

กิจกรรมประกวดเขียนเรียนความ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09 กรกฎาคม  2561


เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษากิจกรรมที่ 1 คุณค่าภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยนางชนาพร บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าใจคุณภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน
และผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา โดยจัดการประกวดการเขียนเรียนความ ในหั