สัมมนาวิชาการการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0

สัมมนาวิชาการการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน  2561


ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 STEM Education" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธำรงค์ เจียมทองอรุณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าว ต้อนรับ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร วิทยากรพิเศษ คุณคำใจ คำวิเศษ วิทยากรพิเศษ BIO ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI และอาจารย์เกรียงไกร กางกำจัด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โครงการในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ให้ความสำคัญกับการพัฒนา "เศรษฐกิจ" และ "คน" เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาสอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6 โพสต์ ?

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved