โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 2561

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 2561

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน  2561


วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 อ.ธำรงค์ เจียมทองอรุณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่สังคมใหม่อย่างถูกต้องเหมาะสม พัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งบุคลิกภาพภายใน และบุคลิกภาพภายนอก มีความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคลิกภายนอก การแต่งกาย การแต่งเสริม หน้า ผม ให้ดูดีเหมาะสมรวมถึงการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม การมีกิริยาอาการ การแสดงออกที่ดี และมีการปรับปรุงบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกมีความเหมาะสมตามกาลเทศะ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved