นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมระดับอุดมศึกษา อา

นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมระดับอุดมศึกษา อา

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
21 มิถุนายน  2561


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดยที่ปรึกษาชมรมคือ นายเด็ดเดี่ยว บุญมา และประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คือ นายพีรพงศ์ อุบลกาญจน์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน และสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวพรรณรา บัวเสถียร, นางสาววรินรัตน์ วรรณศิลป์, นางสาวน้ำฝน หอมแพงไว้ และ นายชัยพล มงคล เข้าร่วมประกวดในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมระดับอุดมศึกษา-อาชีวะศึกษา ระดับจังหวัดชลบุรี โดยการดำเนินกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved