โครงบัณฑิตไทยไม่โกง

โครงบัณฑิตไทยไม่โกง

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
23 พฤษภาคม  2561


วันที่ 13 .. 14 มกราคม 2561 รองศาสตราจรย์ ดร.อำนวย คำตื้อ รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงบัณฑิตไทยไม่โกง มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1.คุณปรีชา แนบถนอม จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี 2.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3.อ.เกรียงไกร กางกำจัด มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา ต่อต้านการทุจริต คอรับชั่น Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมตะวันฉาย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี